Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Nono Cakes Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet gebeurt. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Nono Cakes te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Nono Cakes zijn vrijblijvend. Nono Cakes accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Nono Cakes behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, inkoopprijzen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen bij een van de winkels van Nono Cakes. Bij bezorging worden extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

Diensten
De dienst die Nono Cakes aanbiedt is het verkopen en bezorgen van veganistisch gebak, koek en daaraan gerelateerde producten.

Nono Cakes behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Producten en bestellingen
Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten afwijken van de afbeeldingen op de website. Foto’s in de webshop zijn ter illustratie, de kleur, vorm en afwerking kan afwijken van de werkelijkheid.

Annuleren van aankopen is tot 72 uur voor de levering in overleg mogelijk. Retourneren van aankopen is niet mogelijk, onze producten hebben een beperkte houdbaarheid.

Besteltijd
De klant kan van maandag tot en met donderdag tot 12:30 uur bestellen voor levering de volgende dag. Op maandag en zondag levert Nono Cakes in principe niet, tenzij anders met de klant overeengekomen.
Rond feestdagen kunnen andere besteltijden gelden.

Bestellingen
Een bestelling is niet eenzijdig te wijzigen of annuleren door de klant. Evenwel is de bestelling pas definitief na een bevestiging vanuit Nono Cakes.

Door het plaatsen van een bestelling per internet, telefoon en e-mail is de overeenkomst een feit. Nono Cakes behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
Bestellingen op de website en via e-mail worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Pas na de bevestiging is er een overeenkomst. Evenwel kunnen bestellingen alvorens ontvangst hiervan niet worden geannuleerd. Controleer uw gegevens goed. Ontvangt u geen bevestiging per e-mail, dan kunnen wij levering van uw bestelling niet garanderen. Neemt u dan a.u.b. telefonisch contact om uw bestelling te verifiëren. Wijzigingen of annuleringen door de klant zijn niet mogelijk zonder akkoord van Nono Cakes.
Nono Cakes is niet verantwoordelijk voor storingen, foutief aangeleverde adressen, vertraging of afleverdata. Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan is er aan de overeenkomst voldaan. In verband met de bederfelijke aard van de producten wordt er één afleverpoging gedaan.

Levertijden, bezorgen en ontbinden
Nono Cakes zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Nono Cakes ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Nono Cakes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig oponthoud in het verkeer of andere vertraging. De klant dient ervoor te zorgen dat op het gewenste afleveradres iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er niemand op het afleveradres aanwezig wordt de bestelling aangeboden bij de buren.

Het niet kunnen aanbieden van de order als gevolg van afwezigheid van de ontvanger op het afleveradres geeft de klant geen recht op restitutie van het aankoopbedrag of het annuleren van de bestelling.
Indien een product bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie (tenzij anders schriftelijk is overeengekomen). Nadat de bestelling bij de receptie is afgeleverd is Nono Cakes niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.
Nono Cakes levert in principe niet op maan-, zon- en feestdagen, tenzij anders met de koper is overeengekomen.
In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.
Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet zal de bestelling retour naar Nono Cakes gaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.
De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Nono Cakes daarvan meteen, in ieder geval binnen 55 minuten na de aflevering, telefonisch en per email gemotiveerd in kennis te stellen.
Indien aantoonbaar bewezen is dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden en de afwijking materieel van karakter is, heeft Nono Cakes de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden.

Betaling
Alle bestellingen via de website kunnen worden betaald met iDEAL, creditcard, PayPal, of andere via nonocakes.com aangeboden betaalwijze.

Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.
De koper is de prijs verschuldigd die Nono Cakes in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Nono Cakes worden gecorrigeerd.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Overmacht
In geval van overmacht heeft Nono Cakes het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Nono Cakes gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Aansprakelijkheid
Nono Cakes is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Nono Cakes is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Nono Cakes komen. Nono Cakes draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Nono Cakes eveneens geen verantwoordelijkheid. Nono Cakes is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Nono Cakes, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Nono Cakes. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Nono Cakes uitgesloten. Nono Cakes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Nono Cakes. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

Diversen
De klant van Nono Cakes dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Nono Cakes geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Nono Cakes garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

Klachten
Nono Cakes doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Nono Cakes neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Nono Cakes en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Nono Cakes Retail B.V.– 89872177
(Geen bezoekadres)
Impuls 28
1446WX PURMEREND